Securitatea naţională și doi agenţi sub acoperire la Istanbul

Justiție
Con­su­lul gene­ral al R. Mol­do­va la Istan­bul, Vea­ce­slav Filip, a fost pus sub învi­nu­i­re pen­tru două epi­soa­de de coru­pţie în care ar fi accep­tat, la locul de mun­că, mită în valoa­re de 400 USD de la doi agenţi sub aco­pe­ri­re ai Ser­vi­ci­u­lui Infor­ma­ţii și Secu­ri­ta­te (SIS). În schim­bul remu­ne­ră­rii, Filip ar fi urmat să gră­beas­că şi să sim­pli­fi­ce eli­be­ra­rea unei vize, iar în alt caz, a unui titlu de călă­to­rie, cel puţin asta rezul­tă din ordo­nanţa sem­na­tă de pro­cu­ro­ri. De cea­lal­tă par­te, în faţa pre­sei au ieșit șeful SIS și pro­cu­ro­rul gene­ral inte­ri­mar, decla­rând că echi­pa con­su­la­ră de la Istan­bul „favo­ri­zea­ză une­le ele­men­te cu ten­tă tero­ris­tă”, că este vor­ba des­pre un „caz de rezo­nanţă pri­vind secu­ri­ta­tea naţio­na­lă”, deo­a­re­ce docu­men­te­le se eli­be­rau fără res­pec­ta­rea unor nor­me „ele­men­ta­re de secu­ri­ta­te” și a „regu­li­lor inter­na­ţio­na­le”. De alt­fel, la acest moment, niciun alt anga­jat nu are sta­tut de bănu­it, echi­pa con­su­la­ră acti­vând în regim obiș­nu­it, iar infor­ma­ţii pri­vind numă­rul per­soa­ne­lor care ar fi bene­fi­ci­at de acte con­tra remu­ne­ră­rii nu au fost comu­ni­ca­te de Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă (PG).

 

Vea­ce­slav Filip, reţi­nut la 17 noiem­brie curent pe Aero­por­tul Inter­na­ţio­nal Chi­și­nău, fiind învi­nu­it de coru­pţie pasi­vă, va sta 30 de zile în izo­la­to­rul CNA, după ce jude­că­to­rul Vic­tor Răţoi a luat aceas­tă hotă­râre. Tot atun­ci, PG a anu­nţat că Filip este bănu­it de „încăl­că­rea fla­gran­tă a legi­sla­ţi­ei la eli­be­ra­rea acte­lor de intra­re şi şede­re pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va pen­tru cetă­ţe­ni de ori­gi­ne ara­bă, dar şi de încăl­ca­rea regu­li­lor ce ţin de poli­ti­ca pri­vind lup­ta cu tero­ris­mul inter­na­ţio­nal”. O zi mai târ­ziu, procurorul-șef inte­ri­mar, Edu­ard Haru­n­jen, și șeful SIS, Mihai Balan, decla­rau că au des­co­pe­rit o rea­li­ta­te care i-a șocat.

„Fără regu­li ele­men­ta­re de secu­ri­ta­te, de pre­cau­ţie, fără res­pec­ta­rea regu­li­lor inter­na­ţio­na­le, care reflec­tă cadrul legal cum se per­fec­tea­ză un act al insti­tu­ţi­ei, care sunt cerinţe­le de secu­ri­ta­te, erau eli­be­ra­te aces­te docu­men­te în schim­bul unor remu­ne­ră­ri. A avut loc și trans­mi­te­rea bani­lor sub con­trol. Sunt sute de dola­ri”, a afir­mat Haru­n­jen, fără a ofe­ri deta­lii des­pre numă­rul per­soa­ne­lor care au bene­fi­ci­at de ast­fel de acte și au intrat pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va, des­pre fap­te­le propriu-zise care sunt incri­mi­na­te con­su­lu­lui și des­pre alte nume viza­te în dosar.

Veaceslav Filip, consulul general al R. Moldova la Istanbul

„Bănuielile” PG și „acţiunile, practic probate” ale SIS

Acţiu­ni­le ili­ci­te ale diplo­ma­tu­lui au fost docu­men­ta­te în toam­na curen­tă de către PA, Pro­cu­ra­tu­ra Chi­şi­nău, cu supor­tul SIS. Potri­vit pro­be­lor acu­mu­la­te, con­su­lul ar fi pri­mit bani şi bunu­ri pe teri­to­ri­ul Con­su­la­tu­lui din Istan­bul, în schim­bul urgen­tă­rii şi sim­pli­fi­că­rii unor ser­vi­cii con­su­la­re.

Edu­ard Haru­n­jen susţi­ne că reţi­ne­rea con­su­lu­lui Filip este rezul­ta­tul unei ample inves­ti­ga­ţii dema­ra­te încă în 2015, care viza o sche­mă de escro­che­rie, comi­să de cetă­ţe­ni stră­i­ni, de ori­gi­ne ara­bă, sta­bi­li­ţi la Chi­și­nău, care esto­rcau bani de la cona­ţio­na­lii lor pen­tru a le faci­li­ta per­fec­ta­rea acte­lor ce le-ar fi per­mis să intre și să se afle în R. Mol­do­va. Fără a pre­ci­za sur­se­le, Haru­n­jen a decla­rat că, în pro­ce­sul de anche­tă, s-au obţi­nut infor­ma­ţii potri­vit căro­ra „Con­sul­ta­tul R. Mol­do­va din Istan­bul par­ti­ci­pă activ și exis­tă niș­te bănu­ie­li de com­pli­ci­ta­te cu acest grup de cetă­ţe­ni”. Ulte­ri­or, ambe­le cazu­ri au fost coma­sa­te într-o sin­gu­ră inves­ti­ga­ţie, iar anga­ja­ţii sub aco­pe­ri­re ai SIS au fost auto­ri­za­ţi să zbo­a­re la Istan­bul, unde au orga­ni­zat acţiu­ni de trans­mi­te­re sub con­trol a bani­lor și bunu­ri­lor. Haru­n­jen susţi­ne că, la Chi­și­nău, mai au loc acţiu­ni de urmă­ri­re pena­lă, inclu­siv per­che­zi­ţii, dar a evi­tat să vor­beas­că des­pre numă­rul per­soa­ne­lor viza­te în anche­tă, invo­când secre­tul inves­ti­ga­ţi­i­lor.

În timp ce nici pro­cu­ro­rul gene­ral inte­ri­mar, nici con­du­ce­rea Minis­te­ru­lui de Exter­ne nu au vor­bit des­pre sus­pen­da­rea din fun­cţie a echi­pei con­su­la­re de la Istan­bul, care con­ti­nuă să acti­veze în regim obiș­nu­it, șeful SIS, Miha­il Balan, a decla­rat că anga­ja­ţii Con­su­la­tu­lui res­pec­tiv „au pier­dut vigi­lenţa și au uitat că au fost numi­ţi aco­lo pen­tru a pro­te­ja inte­re­se­le naţio­na­le ale R. Mol­do­va”, dar și că nu o dată a atenţio­nat că acţiu­ni­le, „care, prac­tic, sunt pro­ba­te”, între­prin­se în Con­su­la­tul gene­ral din Istan­bul, „favo­ri­zea­ză une­le ele­men­te cu ten­tă tero­ris­tă”.

Tot­o­da­tă, Edu­ard Haru­n­jen a argu­men­tat că ieși­rea sa în faţa pre­sei, ală­tu­ri de șeful SIS, a fost pen­tru a trans­mi­te un „sem­nal clar des­pre ceea ce înseam­nă pres­ta­ţia diplo­ma­ti­că și con­su­la­ră a R. Mol­do­va pes­te hota­re, deo­a­re­ce o ast­fel de prac­ti­că, intu­im, nu este doar în aceas­tă insti­tu­ţie”.

O ordonanţă cu doi „investigatori sub acoperire”

De cea­lal­tă par­te, Ghe­or­ghe Malic, avo­ca­tul lui Vea­ce­slav Filip, a făcut publi­că învi­nu­i­rea adu­să de pro­cu­ro­ri, iar din tex­tul Ordo­nanţei, lui Filip nu i se încri­mi­nea­ză nimic alt­ce­va decât fap­tul că a accep­tat de la doi inves­ti­ga­to­ri sub aco­pe­ri­re, tri­miși de SIS, bani și cado­u­ri în schim­bul urgen­tă­rii unor acte.

La 31 octom­brie curent, ora 11.27, Filip ar fi „accep­tat și pri­mit per­so­nal de la inves­ti­ga­to­rul sub aco­pe­ri­re M.S. (nume­le sunt pro­te­ja­te) 200 USD și o sti­clă de cog­nac de 40 USD, în schim­bul căro­ra a accep­tat să gră­beas­că și să sim­pli­fi­ce eli­be­ra­rea, con­trar ordi­nii și pro­ce­du­rii lega­le, a unei vize de intra­re pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va cetă­ţea­nu­lui ori­gi­nar din Irak, A. M.”

Cel de-al doi­lea epi­sod s-a con­su­mat la 2 noiem­brie, când, potri­vit pro­cu­ro­ri­lor, Vea­ce­slav Filip, având „intenţie direc­tă, a accep­tat şi pri­mit per­so­nal de la inves­ti­ga­to­rul sub aco­pe­ri­re, F. C., valu­tă stră­i­nă, care nu i se cuve­nea, în sumă de 100 USD şi un set de vese­lă în valoa­re de 60 USD, în schim­bul căro­ra a accep­tat să gră­beas­că şi să sim­pli­fi­ce eli­be­ra­rea, con­trar ordi­nii şi pro­ce­du­rii lega­le, a unui titlu de călă­to­rie pe nume­le cetă­ţea­nu­lui D. A.”, se ara­tă în Ordo­nanţă.

Avo­ca­tul Ghe­or­ghe Malic susţi­ne că s-au făcut „jocu­ri”, iar cei doi agenţi sub aco­pe­ri­re au intrat pe teri­to­ri­ul Tur­ci­ei, „a unui stat suve­ran”, fiind însoţi­ţi de „teh­ni­că spe­cia­lă”, fără a o decla­ra.

Avo­ca­tul spu­ne că, deo­cam­da­tă, nu a fost infor­mat des­pre exis­tenţa unor înre­gis­tră­ri sau a unor pro­be pri­vind învi­nu­i­rea adu­să, dar și că la sedi­ul unei misiu­ni diplo­ma­ti­ce este firesc să se găsea­să o sti­clă de con­iac, care putea fi lăsa­tă de cine­va. Malic spu­ne însă că dacă aces­tu lucru se întâm­plă, bunul urma a fi indi­cat de Filip în decla­ra­ţia pen­tru anul res­pec­tiv, drept con­flict de inte­re­se.

Provocare sau infracţiune?

Ghe­or­ghe Malic susţi­ne că infra­cţiu­nea incri­mi­na­tă con­su­lu­lui R. Mol­do­va la Istan­bul „ar fi putut fi cali­fi­ca­tă, cel mult, ca un test de inte­gri­ta­te, sau o măsu­ră spe­cia­lă de inves­ti­ga­ţii, rea­li­za­te con­trar legii”. Aces­ta invo­că pre­ve­de­ri­le Codu­lui de pro­ce­du­ră pena­lă, care sti­pu­lea­ză că trans­mi­te­rea sub con­trol a bani­lor sau a altor valo­ri mate­ri­a­le „poa­te fi efec­tu­a­tă doar de către orga­ne­le de urmă­ri­re pena­lă ale MAI şi de CNA”, nu și de anga­ja­ţii SIS. De ase­me­nea, „con­tro­lul trans­mi­te­rii bani­lor sau a altor valo­ri mate­ri­a­le esto­rca­te, deşi for­mal cade sub inci­denţa infra­cţiu­nii, sepa­rat nu con­sti­tu­ie infra­cţiu­ne şi se rea­li­zea­ză doar în sco­pul iden­ti­fi­că­rii intenţi­i­lor şi veri­fi­că­rii comu­ni­că­rii cu pri­vi­re la infra­cţiu­nea de coru­pe­re sau şan­taj, care a înce­put până sau în afa­ra impli­că­rii orga­ne­lor res­pec­ti­ve”.

„Puteau fi impli­ca­ţi în ast­fel de test de inte­gri­ta­te, care, în vir­tu­tea legii, nu con­sti­tu­ie o infra­cţiu­ne, doar ofi­ţe­rii de inves­ti­ga­ţii ai sub­di­vi­ziu­ni­lor spe­cia­li­za­te ale MAI şi ai CNA, NU ai SIS, și doar pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va”, susţi­ne avo­ca­tul, sub­li­ni­ind că agenţii sub aco­pe­ri­re ar fi ple­cat în Tur­cia spe­cial în scop de pro­vo­ca­re, de ace­ea PG ar tre­bui să inves­ti­ghe­ze aces­te „depă­și­ri ale atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu, rea­li­za­te sub con­tro­lul și în favoa­rea „lus­tru­i­rii” ima­gi­nii Pro­cu­ra­tu­rii și a SIS”.

Securitatea naţională sau declaraţii răsunătoare?

Ris­cul de atac la secu­ri­ta­tea naţio­na­lă a fost invo­cat atât de con­du­ce­rea PG, cât și de șefia SIS. „Aceas­tă sche­mă, pe lân­gă fap­tul că per­mi­te îmbo­gă­ţi­rea ili­ci­tă a fun­cţio­na­ri­lor, adu­ce peri­co­le imi­nen­te secu­ri­tă­ţii naţio­na­le, deo­a­re­ce ace­le fil­tre care au fost puse de stat (con­su­la­te­le – n.r.) pen­tru a veri­fi­ca cine și cu ce scop vine în R. Mol­do­va, nu au acti­vat în schim­bul aces­tei remu­ne­ră­ri”, decla­ră Haru­n­jen.

„Cum să eli­be­re­zi act de călă­to­rie fără să vezi per­soa­na, fără să veri­fi­ci alte docu­men­te? E un peri­col extrem de mare. Cu acest docu­ment poţi intra nu doar în R. Mol­do­va, dar și în ţări­le UE. Per­fec­ta­rea invi­ta­ţi­i­lor, per­fec­ta­rea vize­lor tre­bu­ie efec­tu­a­te cu res­pec­ta­rea legi­sla­ţi­ei. Se veri­fi­că prin inter­me­di­ul Biro­u­lui Migra­ţie și Azil, prin inter­me­di­ul Dire­cţi­ei Gene­ra­le Con­su­la­re a MAEIE, prin inter­me­di­ul SIS, ast­fel încât mâine-poimâine să nu ne tre­zim cu per­soa­ne care pot des­ta­bi­li­za situ­a­ţia din R. Mol­do­va”, s-a revol­tat Mihai Balan.

După aces­te afir­ma­ţii, minis­trul de Exter­ne, Andrei Gal­bur, le-a suge­rat, indi­rect, celor doi, să evi­te „decla­ra­ţi­i­le publi­ce răsu­nă­toa­re”, dacă se vehi­cu­lea­ză doar ris­cu­ri potenţi­a­le, și nu exis­tă legă­tu­ra con­fir­ma­tă între cetă­ţe­nii stră­i­ni și gru­pă­ri­le tero­ris­te. Aces­ta a infir­mat comen­ta­ri­i­le șefu­lui SIS pre­cum că în baza acte­lor obţi­nu­te la Con­su­lat cetă­ţe­nii ara­bi ar fi putut acce­de în UE.

„Toa­te vize­le care se ofe­ră cetă­ţe­ni­lor stră­i­ni sunt eli­be­ra­te în cadrul sis­te­mu­lui infor­ma­ţio­nal de ges­tio­na­re a vize­lor și acest sis­tem este ges­tio­nat de Minis­te­rul de Exter­ne. Sis­te­mul este inter­co­nec­tat cu MAI și cu SIS și în cadrul lui ori­ce con­sul coor­do­nea­ză dosa­re­le de vize cu aces­te insti­tu­ţii în baza pro­ce­du­ri­lor sta­bi­li­te, iar până la emi­te­rea unei vize, aces­te insti­tu­ţii au posi­bi­li­ta­tea de a vizu­a­li­za în regim onli­ne infor­ma­ţia cu pri­vi­re la apli­canţii sau soli­ci­tanţii de vize. Vize­le pen­tru cetă­ţe­nii ţări­lor de risc se per­fec­tea­ză în baza invi­ta­ţi­i­lor per­fec­ta­te de Biro­ul Migra­ţie și Azil al MAI. Urmea­ză să sta­bi­lim dacă la acest capi­tol a fost sau nu adu­să o încăl­ca­re de către Con­su­la­tul de la Istan­bul. Mai mult, deţi­ne­rea unei vize nu înseam­nă și per­mi­siu­nea libe­ră de a tra­ver­sa fron­ti­e­ra unui stat”, a expli­cat minis­trul de Exter­ne. Gal­bur și-a rugat cole­gii să se abţi­nă, în lip­sa unor pro­be, de la decla­ra­ţii pre­cum că și în alte con­su­la­te au loc acţiu­ni simi­la­re.

Hotă­rârea des­pre eli­be­ra­rea man­da­tu­lui de arest a fost pro­nu­nţa­tă după 15 minu­te de deli­be­ră­ri. Potri­vit avo­ca­tu­lui, Vea­ce­slav Filip, aflat de trei zile în izo­la­to­rul CNA, se sim­te foar­te rău și este dis­pe­rat, deo­a­re­ce toa­tă acti­vi­ta­tea sa și-a dedicat-o sta­tu­lui. Dacă situ­a­ţia nu se va schim­ba, avo­ca­tul pro­mi­te să iasă în pre­să și să cea­ră aju­tor Amba­sa­dei Tur­ci­ei.

Pro­cu­ro­rul pe caz, Miha­il Iva­nov, a expli­cat că măsu­ra pre­ven­ti­vă este nece­sa­ră deo­a­re­ce „nu s-au reu­șit toa­te acţiu­ni­le de urmă­ri­re pena­lă, luând în con­si­de­ra­re că acti­vi­ta­tea infra­cţio­na­lă a fost des­fă­șu­ra­tă pe teri­to­ri­ul Con­su­la­tu­lui de la Istan­bul”. Iva­nov a refu­zat să ofe­re alte deta­lii.

Plasează comentariul tău

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *