Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind libertatea și pluralismul mass-mediei în mediul digital

Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind libertatea și pluralismul mass-mediei în mediul digital

2014/C 32/04

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ȘI REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE, REUNIȚI ÎN CADRUL CONSILIULUI,

REMARCÂND CĂ:

1.

libertatea și pluralismul mass-mediei sunt valori fundamentale consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Acestea reprezintă un stâlp de bază al democrației, întrucât mass-media joacă un rol important în asigurarea transparenței și a răspunderii și influențează opinia publică, dar și participarea și contribuția cetățenilor la procesele de luare a deciziilor;

2.

în ultimii ani, în Uniunea Europeană au fost remarcate o serie de provocări la adresa libertății și pluralismului mass-mediei. Acestea includ chestiuni scoase în evidență de procese în justiție, de anchete oficiale, de rapoarte ale Parlamentului European și ale organizațiilor neguvernamentale, precum și de dezbateri parlamentare naționale și europene;

3.

transparența în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei și sursele de finanțare sunt esențiale în vederea garantării libertății și pluralismului mass-mediei;

4.

asigurarea protecției jurnaliștilor față de influențe necuvenite este de o importanță crucială pentru garantarea libertății mass-mediei, care devine mai relevantă în vremuri de criză economică și de transformări ale sectorului mass-mediei;

5.

asigurarea unei protecții adecvate a surselor jurnalistice este un element esențial al libertății mass-mediei;

6.

Directiva serviciilor mass-media audiovizuale, cadrul de reglementare al UE pentru serviciile mass-media audiovizuale, contribuie la promovarea libertății și pluralismului mass-mediei. Un rol fundamental în aplicarea acestui cadru îl au autoritățile de reglementare competente din domeniul audiovizualului din statele membre;

7.

Comisia a finanțat o serie de studii, rapoarte, proiecte și acțiuni coordonate în domeniul libertății și pluralismului mass-mediei;

8.

Consiliul Europei desfășoară o activitate foarte importantă în domeniul libertății și pluralismului mass-mediei. În această privință, Memorandumul de înțelegere din 2007 dintre Consiliul Europei și Uniunea Europeană include libertatea de exprimare și de informare pe lista priorităților și a domeniilor principale de cooperare între aceste organizații;

9.

internetul facilitează accesul la informații și oferă cetățenilor noi oportunități de participare, de discutare și de formare a opiniilor. Deși acest lucru este benefic pentru libertatea de exprimare și sporește pluralismul opiniilor, apar noi provocări legate de modul în care persoanele accesează și evaluează informațiile. Ar trebui acordată o atenție specială posibilelor efecte negative atât ale concentrării excesive din cadrul acestui sector, cât și ale consolidării pozițiilor „controlorilor” (gatekeepers);

10.

dată fiind natura globală a internetului, aceste chestiuni nu pot fi menținute în interiorul unor granițe geografice definite.

CONVIN CĂ:

11.

un nivel ridicat de independență și de pluralism ale mass-mediei este esențial pentru democrație, contribuind totodată la consolidarea creșterii economice și la durabilitatea acesteia;

12.

Consiliul Europei joacă un rol important în stabilirea standardelor pentru libertatea și pluralismul mass-mediei, iar cooperarea cu acest organism ar trebui continuată și consolidată și mai mult;

13.

informațiile despre proprietatea asupra unui anumit mijloc mass-media și despre entitățile și persoanele care beneficiază de pe urma acestei proprietăți trebuie să fie ușor accesibile cetățenilor, astfel încât aceștia să poată face aprecieri în cunoștință de cauză cu privire la informațiile oferite. În acest context, educația în domeniul mass-mediei joacă un rol important;

14.

cooperarea și schimbul de bune practici între autoritățile de reglementare din domeniul audiovizualului și alte autorități competente relevante contribuie la funcționarea pieței unice a UE și la un peisaj mediatic deschis și pluralist;

15.

asigurarea unor niveluri înalte de libertate și de pluralism ale mass-mediei este esențială pentru ca UE sa fie credibilă în negocierile cu țările în curs de aderare și în cadrul forurilor internaționale.

SALUTĂ:

16.

Cartea verde a Comisiei – Pregătirea pentru convergența deplină a lumii audiovizuale (1).

IAU ACT DE:

17.

rapoartele independente ale Grupului la nivel înalt pentru libertatea și pluralismul mass-mediei (2) ale Forumului Media Futures (3).

INVITĂ STATELE MEMBRE:

18.

să asigure independența autorităților lor de reglementare din domeniul audiovizualului;

19.

să ia măsuri adecvate pentru a realiza o transparență reală a proprietății asupra mass-mediei;

20.

să ia măsuri adecvate pentru a garanta dreptul jurnaliștilor de a-și proteja sursele și pentru a apăra jurnaliștii de influențe nejustificate;

21.

să ia măsuri adecvate, în funcție de contextul lor național, pentru a împiedica eventualele efecte negative ale concentrării excesive a mass-mediei din punctul de vedere al proprietății.

INVITĂ COMISIA, ÎN LIMITA COMPETENȚELOR SALE:

22.

să continue să sprijine proiectele care vizează consolidarea protecției jurnaliștilor și a profesioniștilor din mass-media;

23.

să continue să sprijine instrumentul de monitorizare independent pentru evaluarea riscurilor la adresa pluralismului mass-mediei din UE (Instrumentul de monitorizare a pluralismului mass-mediei), care a fost implementat de Institutul Universitar European din Florența, și să încurajeze continuarea utilizării acestuia de către statele membre și de către toate părțile interesate relevante;

24.

să consolideze, prin acțiuni fără caracter legislativ (4), cooperarea dintre autoritățile de reglementare din domeniul audiovizualului ale statelor membre și să promoveze bunele practici cu privire la transparență în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei;

25.

să evalueze eficacitatea acestor acțiuni pentru a avea în vedere eventuale măsuri suplimentare.

INVITĂ STATELE MEMBRE ȘI COMISIA, ÎN LIMITELE COMPETENȚELOR CARE LE REVIN:

26.

să garanteze, să promoveze și să aplice valorile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, în acest context, să abordeze provocările la adresa libertății și pluralismului mass-mediei în întreaga UE, cu deplina respectare a principiului subsidiarității.


(1)  Documentul 8934/13 – COM(2013) 231 final.

(2)  http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/HLG%20Final%20Report.pdf

(3)  http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/forum/report.pdf

(4)  Comisia nu este de acord cu trimiterea la „acțiuni fără caracter legislativ” și ar prefera o formulare mai deschisă.

 

Plasează comentariul tău

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *