Candidații la funcția de procuror general: Locuințe de lux, mașini scumpe, afaceri de familie și „păcate” iertate

Justiție
Toți cei șase can­di­dați la func­ția de pro­cu­ror gene­ral au acti­vat doar în orga­ne­le Pro­cu­ra­tu­rii, fiind impli­ca­ți de-a lun­gul ani­lor în dosa­re și acu­za­ții scan­da­loa­se. Deși până la refor­ma­rea sis­te­mu­lui au ridi­cat sala­rii modes­te, aceștia au reu­șit să adu­ne ave­ri impre­sio­nan­te. Prac­tic toți au, fie că le decla­ră sau nu, case, apar­ta­men­te sau mași­ni de lux. Unii din­tre can­di­dați sunt impli­ca­ți, dis­cret, prin inter­me­di­ul fami­li­i­lor, și în afa­ce­ri de mili­oa­ne.

 

La func­ția de pro­cu­ror gene­ral al R. Mol­do­va și-au depus can­di­da­tu­ra 6 per­soa­ne: Edu­ard Haru­n­jen, prim-adjunctul pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, care de mai bine de jumă­ta­te de an înde­pli­neș­te func­ția de pro­cu­ror gene­ral inte­ri­mar, Igor Ser­bi­nov și Iurie Gara­ba, adjunc­ții pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, Vio­rel Mora­ri, șeful Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție (PA), Igor Popa, șeful Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­și­nău, și Ruslan Cașu, pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii sect. Cio­ca­na.

583-eduard-harunjenCasa de lux, construită timp de 13 ani?

Can­di­da­tul Edu­ard Haru­n­jen are o expe­rien­ță de 20 de ani în orga­ne­le Pro­cu­ra­tu­rii. Aces­ta locu­ieș­te într-un imo­bil de mili­oa­ne din capi­ta­lă, pe str. N. Smo­chi­nă, la o arun­că­tu­ră de băț de car­ti­e­rul luxos din str. Cio­câr­li­ei, atri­bu­it fami­li­ei Voro­nin. Casa a fost dată în exploa­ta­re în anul 2011, când Haru­n­jen deți­nea func­ția de pro­cu­ror pen­tru misiu­ni spe­ci­a­le în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le (PG). Imo­bi­lul cu două nive­lu­ri, spu­nea Haru­n­jen, pen­tru ZdG, în 2013,când scri­am des­pre locu­in­ța fami­li­ei sale, l-a con­stru­it „timp de 13 ani. În 1995, am pri­mit un apar­ta­ment. În 2000, l-am vân­dut. Cu acei bani şi cu banii de la nun­tă mi-am con­stru­it casa”. Pe lân­gă casa și tere­nul afe­rent, can­di­da­tul la func­ția de pro­cu­ror gene­ral deți­ne și un alt teren de 5 ari, ampla­sat chiar lân­gă imo­bi­lul său și pe care l-a cum­pă­rat în vara anu­lui 2000. În decla­ra­ția de ave­re, Haru­n­jen scrie că a plătit pen­tru acel teren un „preț con­trac­tu­al de 15 mii de lei”. Astăzi, un ase­me­nea bun poa­te fi vân­dut cu apro­xi­ma­tiv 70 de mii de euro, con­form pre­țu­lui de pia­ță (!).

Adela Harunjen

Din decla­ra­ția cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te pen­tru anul 2015 depu­să de Edu­ard Haru­n­jen la Auto­ri­ta­tea Națio­na­lă de Inte­gri­ta­te aflăm că, anul tre­cut, aces­ta a avut, din sala­ri­ul de prim-adjunct al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, un venit de 141,3 mii de lei (aproa­pe 12 mii de lei lunar), cu pes­te 60 de mii de lei mai puțin decât soția sa, Ade­la Haru­n­jen, secre­ta­ra Cur­ții de Arbi­traj Comer­ci­al Inter­națio­nal de pe lân­gă Came­ra de Comerț și Indus­trie a R. Mol­do­va. Con­form date­lor publi­ce, Ade­la Haru­n­jen este și șefa Sec­ți­ei juri­di­ce din cadrul insti­tu­ți­ei. Ea a avut în 2015 veni­tu­ri de 206 mii de lei (17 mii de lei lunar). Cu aproa­pe 20 de mii de lei la veni­tu­ri­le fami­li­ei Haru­n­jen pen­tru anul 2015 a con­tri­bu­it și fii­ca Ade­li­na Haru­n­jen, anga­ja­tă în cali­ta­te de jurist la „Vină­ria Mileștii Mici” SRL. Anul tre­cut, mem­brii fami­li­ei au folo­sit două auto­mo­bi­le: un Vol­vo fabri­cat în 2003 și cum­pă­rat în 2010 și un Mer­ce­des, fabri­cat în 2012 și care a fost dobân­dit în 2015, folo­sit în bază de man­dat de Ade­li­na Haru­n­jen, docu­ment care a expi­rat în luna febru­a­rie 2016, con­form expli­ca­ți­i­lor lui Edu­ard Haru­n­jen. Ade­li­na Haru­n­jen, fii­ca can­di­da­tu­lui la func­ția de pro­cu­ror gene­ral, a absol­vit drep­tul la Uni­ver­si­ta­tea Libe­ră Inter­națio­na­lă din Mol­do­va.

Casa familiei Harunjen

Procedura disciplinară de pe numele lui Harunjen

În 2010, pe nume­le lui Edu­ard Haru­n­jen și a altor doi pro­cu­ro­ri a fost ini­ția­tă o pro­ce­du­ră dis­ci­pli­na­ră în care se invo­ca nimi­ci­rea dosa­ru­lui penal por­nit pe fap­tul dece­su­lui cet. Ion Ţîbu­leac în urma eve­ni­men­te­lor din 7 apri­lie 2009, dar și fap­tul că aces­ta ar fi tăi­nu­it exis­ten­ța unei hotă­râri pri­vind por­ni­rea urmă­ri­rii pena­le pe fap­tul dat. Can­di­da­tul la func­ția de pro­cu­ror gene­ral mai era învi­nu­it că, neîn­te­me­iat, a con­si­de­rat legal refu­zul de a nu por­ni urmă­ri­rea pena­lă pe acest caz. Potri­vit hotă­rârii Cole­gi­u­lui dis­ci­pli­nar din 20 iulie 2010, Edu­ard Haru­n­jen, fiind șef al Sec­ți­ei con­trol al urmă­ri­rii pena­le, a fost recu­nos­cut cul­pa­bil de „înde­pli­ni­rea neco­res­pun­ză­toa­re a obli­ga­ți­i­lor de ser­vi­ciu”. Pen­tru aba­te­rea dis­ci­pli­na­ră con­sta­ta­tă, pro­cu­ro­rul a fost sanc­țio­nat dis­ci­pli­nar cu „aver­tis­ment”. Aces­ta a con­tes­tat hotă­rârea adop­ta­tă în pri­vin­ța sa, soli­ci­tând anu­la­rea ei.

„Cole­gi­ul dis­ci­pli­nar ero­nat a ajuns la con­clu­zia pre­cum că pro­cu­ro­rul Haru­n­jen „a tăi­nu­it exis­ten­ța hotă­rârii pri­vind por­ni­rea urmă­ri­rii pena­le pe fap­tul dece­su­lui cet. Ion Țîbu­leac”, a fost con­clu­zia Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP), con­dus pe atun­ci de Iurie Gara­ba, con­tra­can­di­da­tul lui Haru­n­jen la func­ția de pro­cu­ror gene­ral. Ast­fel, pro­ce­du­ra dis­ci­pli­na­ră a fost înce­ta­tă.

583-igor-serbinov2Casă la Ghidighici și apartament social

Can­di­da­tul Igor Ser­bi­nov, adjunc­tul pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, locu­ieș­te într-o casă la sol din com. Ghi­di­ghi­ci, mun. Chi­și­nău, în a cărei pose­sie a intrat încă la înce­pu­tul ani­lor 2000. Casa pare mai degra­bă modes­tă, dacă e s-o com­pa­răm cu cele ale altor pro­cu­ro­ri și jude­că­to­ri. Fami­lia Ser­bi­nov mai decla­ră și un apar­ta­ment de 53,8 m.p., în Chi­și­nău, pe care l-a obți­nut în anul 2001. Înce­pând cu anul 2011, soții Ser­bi­nov au inves­tit 46,8 mii de euro, echi­va­len­tul a apro­xi­ma­tiv 1 mili­on de lei, în con­struc­ția unui apar­ta­ment soci­al pen­tru lucră­to­rii pro­cu­ra­tu­rii care nu bene­fi­ci­a­ză de un loc de trai. Locu­in­ța con­stru­i­tă de fir­ma „Bascon­slux” în apro­pi­e­re de par­cul „Valea Tran­da­fi­ri­lor” a fost deja dată în exploa­ta­re și l-a cos­tat pe Ser­bi­nov doar 340 de euro pen­tru un metru pătrat, preț aproa­pe dublu față de cel de pia­ță. Chiar și în aces­te con­di­ții, cos­tul apar­ta­men­tu­lui este mult mai mare decât veni­tu­ri­le decla­ra­te de pro­cu­ro­rul Igor Ser­bi­nov în ulti­mii ani.

Casa familiei Serbinov

Anul tre­cut, de exem­plu, can­di­da­tul la func­ția de pro­cu­ror gene­ral a avut veni­tu­ri de 157,8 mii de lei din sala­ri­ul de adjunct al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral (13 mii de lei lunar) și de 100 de mii de lei din pen­sie (8 mii de lei lunar). Soția aces­tu­ia, Lilia Ser­bi­nov, pro­fe­soa­ră de bio­lo­gie la Lice­ul „Spi­ru Haret” din Chi­și­nău, a avut anul tre­cut veni­tu­ri cumu­la­te din acti­vi­ta­tea didac­ti­că în sumă de 22 mii de lei (1800 de lei lunar). Veni­tu­ri­le fami­li­ei în anii pre­ce­den­ți au fost aproa­pe ace­leași sau chiar mai mici decât în 2015.

Familia Serbinov, pasionată de BMW-uri

Angela Serbinov

Igor Ser­bi­nov are doi copii. Fii­ca cea mai pare a căl­cat pe urme­le tată­lui și a stu­di­at la Facul­ta­tea de Drept a Uni­ver­si­tă­ții de Stat din Mol­do­va, iar apoi, la Insti­tu­tul Națio­nal al Jus­ti­ți­ei, spe­cia­li­ta­tea jude­că­tor.

În mai 2014, Ange­la Ser­bi­nov a fost anga­ja­tă în func­ția de asis­tent judi­ci­ar în cadrul Direc­ți­ei Gre­fă a Cur­ții Supre­me de Jus­ti­ție. Valen­tin Las­ta­veț­chi, pur­tă­to­rul de cuvânt al CSJ, ne-a anun­țat că fii­ca adjunc­tu­lui pro­cu­ro­ru­lui gene­ral nu mai acti­vea­ză în cadrul instan­ței supre­me. Con­form decla­ra­ției sale cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te pen­tru anul 2015, ea a avut anul tre­cut veni­tu­ri de 82,5 mii de lei. Cu toa­te aces­tea, a reu­șit să-și achi­zi­țio­ne­ze un BMW X3, fabri­cat în 2009, cu 190 de mii de lei, sumă de două ori mai mare decât veni­tu­ri­le sale decla­ra­te.

angela-serbinov2Fami­lia Ser­bi­nov pare să fie pasio­na­tă de mași­ni­le pro­du­că­to­ru­lui ger­man BMW. Pe lân­gă fap­tul că și-a cum­pă­rat anul tre­cut un ase­me­nea model de auto­mo­bil, fii­ca lui Igor Ser­bi­nov și-a umplut pagi­na sa de pe o rețea de soci­a­li­za­re cu ase­me­nea mași­ni. La fel a făcut și Iuliu Ser­bi­nov, fiul can­di­da­tu­lui.

La rân­dul său, și Igor Ser­bi­nov con­du­ce un auto­mo­bil de model BMW, pe care l-a achi­zi­țio­nat în 2014, fără însă a indi­ca în decla­ra­ția sa de ave­re mai mul­te deta­lii des­pre mași­nă. Până în 2014,Igor Ser­bi­nov a con­dus un alt auto­mo­bil fabri­cat de nem­ții de la BMW.

583-iurie-gharabaApartamentele familiei Garaba și tranzacțiile soacrei

Iurie Gara­ba, celă­lalt adjunct al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral înscris în cur­să, indi­că, împre­u­nă cu fami­lia, în decla­ra­ția cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te pen­tru anul 2015, 3 apar­ta­men­te, de 66 m.p., 51 m.p. și 29 m.p, achi­zi­țio­na­te, res­pec­tiv, în 2003, 2006 și 2013. Iurie Gara­ba a tre­cut în decla­ra­ție și un garaj cu o supra­fa­ță de 32 m.p., pro­cu­rat în 2015. Pe lân­gă aces­tea, în ulti­mii ani, fami­lia Gara­ba a achi­zi­țio­nat și alte apar­ta­men­te, doar că le-a tre­cut pe nume­le Mari­ei Urma­no­va, soa­cra pro­cu­ro­ru­lui Iurie Gara­ba.

Soții Iurie și Iri­na Gara­ba locu­iesc în sect. Râș­ca­ni al capi­ta­lei, în două apar­ta­men­te afla­te unul lân­gă altul, de 66 şi, res­pec­tiv 29 m.p., care, cel mai pro­ba­bil, au fost trans­for­ma­te într-o sin­gu­ră locu­in­ță. Pri­mul apar­ta­ment, de 66,9 m.p., i-a fost donat Iri­nei Gara­ba de către mama sa, în 2007. Celă­lalt, de 29 m.p., a fost obți­nut în 2003, în urma unui con­tract de schimb. În ace­lași an, soa­cra pro­cu­ro­ru­lui a cum­pă­rat un alt apar­ta­ment, de 50 m.p., în veci­nă­ta­te. Tranzac­ți­i­le imo­bi­li­a­re ale Mari­ei Urma­no­va nu s-au oprit aici. În 2011, pe când avea 64 de ani, aceas­ta cum­pă­ră un alt apar­ta­ment de 35 m.p., tot în sect. Râș­ca­ni al capi­ta­lei. Un an mai târ­ziu, în 2012, Maria Urma­no­va achi­zi­țio­nea­ză încă un apar­ta­ment, de 38 m.p., de aceas­tă dată pe str. Bucu­rești.

Terenul fabricii avicole

Fabrica off-shore, administrată de fratele procurorului

Iri­na, soția lui Iurie Gara­ba, este anga­ja­tă la „Fabri­ca Avi­co­la Tochi­le” SRL, de unde a rapor­tat pen­tru anul 2015 veni­tu­ri în sumă de 14,4 mii de lei, dar și în cadrul Repre­zen­tan­ței „Mar­ti­cal” LTD, de unde a avut un sala­riu de 23,9 mii de lei. Date­le de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat ara­tă că „Fabri­ca Avi­co­la Tochi­le” SRL este admi­nis­tra­tă de Vic­tor Gara­ba, unul din cei doi fra­ți ai can­di­da­tu­lui la func­ția de pro­cu­ror gene­ral. SRL-ul are un capi­tal soci­al de 7,1 mili­oa­ne de lei (!) și un fon­da­tor care se ascun­de după un off-shore din Cipru, „Lifa­za Limi­ted”. Repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei din s. Sipo­te­ni, r. Călă­rași, aco­lo unde se află fabri­ca, ne-au anun­țat că aceas­ta nu func­țio­nea­ză încă din 2011, an în care a fost pri­va­ti­za­tă. Aceas­ta se întin­de pe o supra­fa­ță de aproa­pe 14 ha, iar con­form date­lor de la Cadas­tru, în 2011, tere­nul și clă­di­ri­le fabri­cii au fost ipo­te­ca­te pen­tru un cre­dit de 200 de mii USD fir­mei „Lascom Tra­ding LLP” din Lon­dra, Marea Bri­ta­nie. În octom­brie 2016, com­pa­nia a fost dizol­va­tă.

Victor Garaba

Astăzi, fir­ma „Fabri­ca Avi­co­la Tochi­le” SRL are adre­sa juri­di­că pe str. Geor­ge Căli­ne­scu, 2. Aco­lo am găsit însă doar un ofi­ciu, iar per­soa­na care era aco­lo ne-a îndem­nat să dis­cu­tăm cu Vic­tor Gara­ba, care însă a avut tele­fo­nul mobil deco­nec­tat. Iurie Gara­ba sus­ți­ne că nu are legă­tu­ră nici cu apar­ta­men­te­le cum­pă­ra­te de soa­cră și nici cu fabri­ca off-shore con­du­să de fra­te­le său. „Nu am cum­pă­rat eu apar­ta­men­te­le soa­crei și nu eu le-am înre­gis­trat pe nume­le ei. Las’ să se vadă cine a fost soa­cra și de unde le are… Da, fra­te­le este direc­tor la acea fabri­că. N-am nicio legă­tu­ră cu ea. Am fost o dată aco­lo, întâm­plă­tor. Nu mă cunoaș­te nime­ni aco­lo. Des­pre fabri­că știu doar că la acest moment ea nu lucrea­ză”, a men­țio­nat Iurie Gara­ba.

Garaba și bătaia din drumul spre mare

Pro­cu­ro­rul Iurie Gara­ba con­du­ce un BMW 525 și are dato­rii de 30 de mii de euro și 5,6 mii USD, con­trac­ta­te în anul 2013. La fel ca și majo­ri­ta­tea cole­gi­lor săi, deși decla­ră 3 apar­ta­men­te, Iurie Gara­ba a bene­fi­ci­at și el de apar­ta­ment soci­al în blo­cul ridi­cat de „Bascon­slux” pen­tru pro­cu­ro­ri.

În 2013, Iurie Gara­ba, fiind pre­șe­din­te­le CSP, a fost impli­cat într-un inci­dent, sol­dat cu o băta­ie, în care a fost impli­cat şi un tânăr, Ghe­or­ghe Mun­tea­nu. A doua zi, subiec­tul „lua foc”, mai ales după ce Eugen Bor­dos, pro­cu­ro­rul care con­du­cea urmă­ri­rea pena­lă pe acest caz, a soli­ci­tat eli­be­ra­rea unui man­dat de arest pen­tru 30 de zile pe nume­le lui Mun­tea­nu. Soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ru­lui a fost admi­să de jude­că­to­rul de instru­cţie Ion Moro­zan, care a eli­be­rat pe nume­le tână­ru­lui un man­dat de arest pen­tru 20 de zile. Atun­ci, Vlad Roş­ca, avo­ca­tul lui Ghe­or­ghe Mun­tea­nu, decla­ra pen­tru ZdG că aces­ta nu este vino­vat, că el doar s-a apă­rat şi că cel care a pro­vo­cat scan­da­lul a fost însu­şi pro­cu­ro­rul. Pes­te 8 zile, tână­rul și-a schim­bat însă dis­cur­sul, și-a luat vina asu­pra sa și a fost eli­be­rat din arest, iar dosa­rul, fina­li­zat cu o amen­dă.

Viorel Morari

Cele 7 automobile declarate de Viorel Morari

Can­di­da­tul Vio­rel Mora­ri, șeful PA, este pro­cu­ror de 15 ani. Con­form decla­ra­ţi­ei cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pe anul 2015, a avut anul tre­cut un sala­riu de 127 mii de lei şi veni­tu­ri de aproa­pe 120 de mii din acti­vi­tă­ţi didac­ti­ce sau diur­ne. Cu 14,4 mii de lei, la „pros­pe­ra­rea” pro­cu­ro­ru­lui au con­tri­bu­it și părin­ții săi. În 2014, de exem­plu, Mora­ri decla­ra că părinţii i-au acor­dat un aju­tor mate­ri­al în sumă de 27,7 mii de lei. Șeful PA locu­ieș­te într-un apar­ta­ment de tip man­sar­dă, cu o supra­fa­ță de 99,3 m.p., care apar­ți­ne părin­ți­lor săi, așa cum a spe­ci­fi­cat pro­cu­ro­rul într-un inter­viu pen­tru ZdG, acor­dat în luna iunie 2016.

La momen­tul intră­rii în fun­cţie (de șef al PA) sunt pro­pri­e­ta­rul unei Sko­da Octa­via din 2006”, pre­ci­za Mora­ri, care a indi­cat în decla­ra­ția sa cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te pen­tru anul 2015 nu mai puțin de 7 auto­mo­bi­le, șase din­tre ele fiind cu drept de uz. „În 2015 am decla­rat alte auto­mo­bi­le, prin­tre care Sko­da Octa­via, Land Rover, Vol­vo, Sko­da Superb şi iar, Sko­da Octa­via. Aces­tea sunt auto­mo­bi­le pe care le-am folo­sit, dar ele nici­o­da­tă nu au fost ale mele. De exem­plu, nu am avut auto­mo­bil sau nu-l folo­seam, luam pe vreo săp­tămâ­nă de la cine­va o maşi­nă. De exem­plu, Vol­vo XC 90 este al fra­te­lui. Cine­va putea să mă vadă la volan şi putea să spu­nă că Mora­ri are auto­mo­bil, dar nu l-a decla­rat. Iată de ce am decla­rat toa­te maşi­ni­le pe care le-am folo­sit”, pre­ci­za pro­cu­ro­rul Mora­ri. Până în 2029, can­di­da­tul la func­ția de pro­cu­ror gene­ral are de ram­bu­r­sat dato­rii în sumă de 15 mii de euro și 15 mii USD, con­trac­ta­te în 2014, cu o rată a dobân­zii de 0%.

Părinți de procuror: Cu două apartamente și firmă cu capital de milioane

Părinţii can­di­da­tu­lui la fun­cţia de şef al PG sunt pro­pri­e­ta­rii a două apar­ta­men­te în Chi­şi­nău, unul de 33 m.p., cum­pă­rat în 2012, şi altul, pe str. Lev Tols­toi, cu o supra­fa­ță cadas­tra­lă de 88,9 m.p., pro­cu­rat în 2010, în care părinţii pro­cu­ro­ru­lui au inves­tit înce­pând cu 2008. Deși supra­fa­ța este dife­ri­tă, cel mai pro­ba­bil aces­ta este apar­ta­men­tul pe care Mora­ri l-a indi­cat în ulti­ma sa decla­ra­ție cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te și în care ar locui. În decem­brie 2013, Euge­nia Mora­ri, mama lui Vio­rel Mora­ri, fos­tă pro­fe­soa­ră, a fon­dat fir­ma „Irarom-Grup”, cu un capi­tal soci­al de 3,9 mili­oa­ne de lei (!) şi adre­sa juri­di­că în satul Ţaul, Don­du­şe­ni, loca­li­ta­tea de baş­ti­nă a lui Vio­rel Mora­ri. Fir­ma deţi­ne o sta­ţie PECO în loca­li­ta­te şi este admi­nis­tra­tă de Oleg Mora­ri, fra­te­le pro­cu­ro­ru­lui. Și aces­ta este pro­pri­e­ta­rul unui apar­ta­ment în Chi­şi­nău, de 49 m.p., cum­pă­rat în 2005.

Vio­rel Mora­ri este pro­cu­ror din 2002. În 2013, aces­ta era șef inte­ri­mar al PA când a fost demis din aceas­tă func­ție de Andrei Pân­tea, proas­păt insta­lat în func­ția de pro­cu­ror gene­ral inte­ri­mar. La scurt timp, Pân­tea a remis și un demers pe adre­sa CSP, soli­ci­tând ini­ți­e­rea unei pro­ce­du­ri dis­ci­pli­na­re în pri­vin­ța lui Mora­ri. În docu­ment, Pân­tea sem­na­la fap­tul că „la 25 ianu­a­rie 2013 a fost cre­at un grup de con­trol pen­tru veri­fi­ca­rea acti­vi­tă­ții PA pe par­cur­sul anu­lui 2012”, iar în urma veri­fi­că­ri­lor au fost sta­bi­li­te mai mul­te încăl­că­ri ale obli­ga­ți­i­lor de ser­vi­ciu admi­se de con­du­ce­rea insti­tu­ți­ei, „la com­par­ti­men­tul con­du­ce­re și exer­ci­ta­re a urmă­ri­rii pena­le, repre­zen­ta­rea acu­ză­rii de stat și res­pec­ta­rea regi­mu­lui secret”. CSP a res­pins însă soli­ci­ta­rea lui Pân­tea. În acea peri­oa­dă, și Mora­ri s-a plâns CSP-ului pe acțiu­ni­le lui Pân­tea, pre­ci­zând că aces­ta ar urmă­ri să-i stri­ce ima­gi­nea. Nici în acest caz, CSP nu a ini­țiat însă o pro­ce­du­ră dis­ci­pli­na­ră.

583-igor-popaMașină cu preț „de la 37 mii de euro” folosită prin mandat

Can­di­da­tul Igor Popa, pro­cu­ro­rul mun. Chi­și­nău, locu­ieș­te, împre­u­nă cu soția sa, Ala, într-un apar­ta­ment de 123 m.p., achi­zi­țio­nat în 2013, după ce au vân­dut unul mai mic, în ace­lași an.Anul tre­cut, soții Popa au pro­cu­rat și o deba­ra de 6 m.p. Soția pro­cu­ro­ru­lui, Ala, care a avut veni­tu­ri din avo­ca­tu­ră de 23,9 mii de lei în 2015, con­du­ce, prin man­dat, un auto­mo­bil de lux, Hyun­dai Gene­sis, fabri­cat în 2015. Pre­țul unei ase­me­nea mași­ni înce­pe, în R. Mol­do­va, de la 37 de mii de euro, dar, în func­ție de dotă­ri, poa­te ajun­ge să cos­te și până la 53 de mii de euro. Pro­cu­ro­rul Igor Popa con­du­ce, la rându-i, un Hyun­dai San­ta Fe, fabri­cat și cum­pă­rat în 2014. Anul tre­cut, Igor Popa a avut, din sala­riu, veni­tu­ri în sumă de 113,6 mii de lei (10 mii de lei lunar). Alți 310 mii de lei fami­lia Popa i-a obți­nut din vân­za­rea a două auto­mo­bi­le, Toyo­ta Camry și Maz­da 6. Igor Popa este din 1999 în orga­ne­le Pro­cu­ra­tu­rii. Igor Popa a refu­zat să dis­cu­te cu noi des­pre mași­na pe care o con­du­ce soția sa, spunându-ne că „nu e mași­na mea. Sunați-o pe dna Ala Popa și întrebați-o”. Aceas­ta nu a răs­puns la ape­lu­ri.

Modelul masinii pe care o conduce sotia procurorului Igor Popa

Igor Popa s-a remar­cat şi a intrat în atenţia opi­ni­ei publi­ce în peri­oa­da guver­nă­rii comu­nis­te, când a instru­men­tat sau a par­ti­ci­pat, în cali­ta­te de şef al Secţi­ei exer­ci­ta­re a urmă­ri­rii pena­le pe cau­ze exce­pţio­na­le din cadrul PG, la efec­tu­a­rea urmă­ri­rii pena­le în mai mul­te dosa­re pena­le des­chi­se pe nume­le per­soa­ne­lor care erau împo­tri­va guver­nă­rii lui Voro­nin. Ast­fel, Sera­fim Ure­chean, Nico­lae Andro­nic, Vale­riu Pasat sau Con­stan­tin Bec­ci­ev au fost urmă­ri­ți penal, iar ulte­ri­or, decla­ra­ți nevi­no­va­ți, în mai mul­te dosa­re cu iz poli­tic. Igor Popa este şi pro­cu­ro­rul care a sem­nat mai mul­te demer­su­ri pri­vind jude­ca­rea şi reţi­ne­rea tine­ri­lor pro­tes­ta­ta­ri la 7 apri­lie 2009 în comi­sa­ri­a­te­le de poli­ţie. Ante­ri­or, pen­tru ZdG, Igor Popa spu­nea că nu are „niciun regret” în pri­vin­ța dosa­re­lor instru­men­ta­te de-a lun­gul cari­e­rei. „Toa­te acţiu­ni­le au fost per­fect lega­le. Dacă ar fi fost alt­fel, nu aş fi ajuns la 17 ani de lucru în Pro­cu­ra­tu­ră. Ori­ca­re ar fi dosa­re­le, şi 7 apri­lie, ori­ca­re, nu am ce să-mi reproşez. Toa­te acţiu­ni­le au fost lega­le”, ne-a repli­cat Igor Popa.

583-ruslan-casu1Compensații de 877 de mii de lei de la Primărie pentru candidatul Cașu

Ruslan Cașu acti­vea­ză în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii sect. Cio­ca­na din Chi­și­nău. Aces­ta are viza de reșe­din­ță într-un apar­ta­ment de 71 m.p. din sect. Cio­ca­naal capi­ta­lei, înre­gis­trat pe nume­le său și al unei rude. În aces­te con­di­ții, deși este pro­pri­e­tar de apar­ta­ment, Ruslan Cașu a obți­nut, con­form decla­ra­ției sale cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te pen­tru anul 2015, 877,6 mii de lei de la Pri­mă­ria mun. Chi­și­nău, în urma unei tranzac­ții de împă­ca­re. Acor­dul a venit după ce, ante­ri­or, Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ție a obli­gat auto­ri­tă­ți­le publi­ce loca­le să asi­gu­re fami­lia Cașu cu locu­in­ță. În 2015, Ruslan Cașu a chel­tu­it o par­te din acești bani, cumpărându-și un apar­ta­ment cu o supra­fa­ță de 70 m.p. Can­di­da­tul la func­ția de pro­cu­ror gene­ral con­du­ce un Mer­ce­des cum­pă­rat în 2013, dar fabri­cat în 1994. În 2015, pro­cu­ro­rul a avut un sala­riu lunar de 7,5 mii de lei (90 de mii pe an), iar soția sa, anga­ja­tă la Ser­vi­ci­ul Sta­re Civi­lă Cio­ca­na, un sala­riu lunar de 3,7 mii de lei (45 de mii pe an).

În 2011, Ruslan Cașu a fost învi­nu­it de înde­pli­ni­rea neco­res­pun­ză­toa­re a obli­ga­ți­i­lor de ser­vi­ciu la repre­zen­ta­rea învi­nu­i­rii pe o cau­ză pena­lă, după ce nu a ata­cat o hotă­râre a Cur­ții de Apel (CA) Chi­și­nău. Cole­gi­ul Dis­ci­pli­nar însă a ajuns la con­clu­zia că pro­cu­ro­rul nu este vino­vat. În 2012, pe nume­le lui Cașu a fost inten­ta­tă o altă pro­ce­du­ră dis­ci­pli­na­ră. Aces­ta, fiind pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii de nive­lul CA Chi­și­nău, în iulie 2011, la ora 3 noap­tea, aflându-se în con­ce­diu de odih­nă, a intrat în barul „LGL Kara­o­ke”, situ­at în mun. Chi­şi­nău, str. M. Sado­vea­nu nr. 24, şi în urma unor dis­pu­te cu alţi vizi­ta­to­ri ai loca­lu­lui, a ini­ţi­at un con­flict, urmat de soli­ci­ta­rea aju­to­ru­lui din par­tea poli­ţi­ei.

Deși, ini­țial, Cole­gi­ul Dis­ci­pli­nar l-a scos nevi­no­vat, Vic­tor Aba­bii, șeful Sec­ți­ei secu­ri­ta­te inter­nă a PG, a ata­cat deci­zia Cole­gi­u­lui, pre­ci­zând că „în cadrul con­tro­lu­lui de ser­vi­ciu, Caşu per­so­nal a expli­cat că 1-a scos forţat din bar pe unul din cli­enţii de la masa veci­nă şi că s-au lovit reci­proc, iar la sosi­rea echi­pa­ju­lui de poli­ţie i-a înju­rat cu cuvin­te necen­zu­ra­te şi a arun­cat în ei cu gen­tu­ţa, deo­a­re­ce ulti­mii îl fil­mau fără voia sa”. Tot­o­da­tă, pro­cu­ro­rul Cașu i-a dat unei per­soa­ne necu­nos­cu­te numă­rul de tele­fon al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral şi 1-a rugat să-i tele­fo­ne­ze. „Com­por­ta­men­tul nea­dec­vat al pro­cu­ro­ru­lui Caşu a fost con­fir­mat şi prin decla­ra­ţi­i­le cet. Sta­râş Vea­ce­slav, cola­bo­ra­to­rii de poli­ţie Ciun­tu O., Bun­du­chi V. și Rota­ru I.”, se pre­ci­zea­ză în hotă­rârea CSP, care hotă­ra să-i apli­ce lui Cașu sanc­țiu­nea dis­ci­pli­na­ră, „mus­tra­re”. Deși deci­zia a fost ata­ca­tă de pro­cu­ror în jude­ca­tă, magis­tra­ții i-au res­pins pre­ten­ți­i­le. În 2015, Ruslan Cașu a fost, din nou, cer­ce­tat dis­ci­pli­nar, fiind, într-un final, decla­rat nevi­no­vat după ce a audi­at un medic în incin­ta unui spi­tal, noap­tea, în afa­ra ore­lor de lucru. Ruslan Cașu este pro­cu­ror din 2004.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul Civil Rights Defenders şi National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.

Plasează comentariul tău

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *